Ewer, Ming Dynasty, Jiajing period, c.1550-1566, Peixoto’s coat of arms)

Ewer, Ming Dynasty, Jiajing period, c.1550-1566, Peixoto’s coat of arms)